سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما 
سردبیر ماهنامه طوبى 
 
 
علمی پژوهشى و اجرایی